امیرحسین غلامی

بنیان‌گذاری ها
تیمی نو
بنیان‌گذار
دبیرو
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
تیمی نو
مدیر عامل
دبیرو
سوابق تحصیلی
صنعتی شریف
لیسانس - مهندسی نفت
بازدیدهای اخیر