امیرحسین قادری عابد

سوابق هیئت مدیره
تک ونچرز
مدیر عامل
از مهر 1397
بازدیدهای اخیر