امیرعلی ریاضی

بنیان‌گذاری ها
فناوری آرون
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
فناوری آرون
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر