امیرمحمد مسعودی

بنیان‌گذاری ها
سایبر لرن
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
شرکت تیلو وب
عضو هیئت مدیره
از شهریور 1401
بازدیدهای اخیر