امیر الحاجی

سوابق هیئت مدیره
اسنوا ونچرز
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر