امیر حاجی زاده

سوابق هیئت مدیره
مرکز نوآوری راشا
بازدیدهای اخیر