امیر عسکری

company logoمدیر توسعهدرکارخانه نوآوری شیراز
سوابق شغلی
مدیر توسعه
کارخانه نوآوری شیراز - تمام وقت
بازدیدهای اخیر