امیر میر شمیرانی

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
دانشمند داده
ویراکام - تمام وقت
بازدیدهای اخیر