ایمان قیصری

company logoبنیان‌گذارفناوری ایرانیان مدرن خاورمیانه

بنیان‌گذاری ها
فناوری ایرانیان مدرن خاورمیانه
بنیان‌گذار
بازدیدهای اخیر