عکس پروفایل بهار جهانوند

بهار جهانوند

مشاور ایمنی و حفاظت فنی وزارت کار

عکس پروفایل بهار جهانوند

بهار جهانوند

مشاور ایمنی و حفاظت فنی وزارت کار

مشاور ایمنی و حفاظت فنی وزارت کار

بازرسی و صدور تاییدیه سیستم های اتصال به زمین (ارت) و دیگ ها و مخازن تحت فشار