بهروز کشاورز کیوانی

سوابق هیئت مدیره
آمپر چنج
مدیر عامل
کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر