بهزاد قاسمیان

سوابق هیئت مدیره
ویرآکو هلدینگ
بازرس
از آبان 1396
بازدیدهای اخیر