جمشید قزوینیان

سوابق هیئت مدیره
بانک مشترک ایران - ونزوئلا
بازدیدهای اخیر