جواد جوادی

سوابق هیئت مدیره
بانک خاورمیانه
مدیر عامل
از آذر 1401
سوابق تحصیلی
دانشگاه شهید بهشتی
فارغ التحصیل - فوق لیسانس - مدیریت مالی
بازدیدهای اخیر