جورج علیزاده

سوابق شغلی
مدیر توسعه یادگیری ماشین
فناوران سرمد - تمام وقت
بازدیدهای اخیر