حافظ موسوی

سوابق شغلی
محقق هوش مصنوعی
فناوران سرمد - تمام وقت
بازدیدهای اخیر