حسین حوری

سوابق هیئت مدیره
شتابدهنده سلامت بلوهلث
بازرس
از اردیبهشت 1401 تا اردیبهشت 1402
ویرآکو هلدینگ
عضو هیئت مدیره
از آبان 1396
بازدیدهای اخیر