حسین دهقان منشادی

بنیان‌گذاری ها
مرکز نوآوری گردشگری دانشگاه یزد
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مرکز نوآوری گردشگری دانشگاه یزد
عضو هیئت مدیره
از اسفند 1400
بازدیدهای اخیر