حسین شمس

بنیان‌گذاری ها
نیوزباکس
بنیان‌گذار
نیوزهاب
بنیان‌گذار
جار
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
نیوزباکس
مدیر عامل
نیوزهاب
مدیر عامل
جار
بازدیدهای اخیر