حسین فاضلی

سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
پارس اتیلن کیش
بازدیدهای اخیر