حمیدرضا رحیمی

بنیان‌گذاری ها
هواکوه
بنیان‌گذار
بریم کوه
بنیان‌گذار
دلینو
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
هواکوه
مدیر عامل
بریم کوه
بازدیدهای اخیر