عکس پروفایل حمیدرضا مختاریان

حمیدرضا مختاریان

عکس پروفایل بانک ملی ایران

معاون فناوری اطلاعاتدربانک ملی ایران

عکس پروفایل حمیدرضا مختاریان

حمیدرضا مختاریان

عکس پروفایل بانک ملی ایران

معاون فناوری اطلاعاتدربانک ملی ایران