حمیدرضا پژوهش

company logoبنیان‌گذارایران استارتآپ استودیو
اطلاعات تماس
پژوهش
ایران، تهران
بنیان‌گذاری ها
باشگاه نوآوری
بنیان‌گذار
مرکز نوآوری و نوآفرینی صنعت نمایشگاه
بنیان‌گذار
دفتر نوآوری پِراپ - تِک
بنیان‌گذار
ایران استارتآپ استودیو
بنیان‌گذار
سوابق مشاوره
مرکز نوآوری و نوآفرینی صنعت نمایشگاه
ایران استارتآپ استودیو
سوابق تملک
باشگاه نوآوری
مرکز نوآوری و نوآفرینی صنعت نمایشگاه
دفتر نوآوری پِراپ - تِک
ایران استارتآپ استودیو
بازدیدهای اخیر