حمید منتظری نجف آبادی

سوابق هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
شرکت فناوری های زیست تقلید توکل
بازدیدهای اخیر