حمید نصیری

سوابق هیئت مدیره
مدیریت ثروت ستارگان
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر