خانم شاهویردی

سوابق شغلی
مدیر مالی
شتابدهنده هنام فارمد
بازدیدهای اخیر