خشایار صفاپور

سوابق شغلی
مدیر اجرایی
سلوکیپ
بازدیدهای اخیر