دانیال احمدزاده

سوابق هیئت مدیره
مرکز شتابدهنده پدیده
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر