رامین افشاری

سوابق شغلی
مدیر بازاریابی
دکتر ژینا
سوابق هیئت مدیره
دکتر ژینا
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر