رامین دالوندی

سوابق شغلی
مدیر اجرایی
شتابدهنده هنام فارمد
سوابق هیئت مدیره
راسپینا
رئیس هیئت مدیره
از خرداد 1402
بازدیدهای اخیر