عکس پروفایل رامین سلیمانی

رامین سلیمانی

عکس پروفایل مرکز نوآوری فلایتیو ایکس

عضوهیئت مدیرهدرمرکز نوآوری فلایتیو ایکس

عکس پروفایل رامین سلیمانی

رامین سلیمانی

عکس پروفایل مرکز نوآوری فلایتیو ایکس

عضوهیئت مدیرهدرمرکز نوآوری فلایتیو ایکس

اطلاعات تماس

ایران، تهران
شبکه‌های اجتماعی

سوابق هیئت مدیره