عکس پروفایل رایسا

رایسا

محصول فراوری شده از آب مغزی برنج به عنوان کود ارگانیک گیاهی

عکس پروفایل رایسا

رایسا

محصول فراوری شده از آب مغزی برنج به عنوان کود ارگانیک گیاهی

محصول فراوری شده از آب مغزی برنج به عنوان کود ارگانیک گیاهی

محصول فراوری شده از آب مغزی برنج، به عنوان منبع کود سازگار با محیط زیست و یک روش ارگانیک کنترل آفات، برای بهبود رشد گیاهان و صرفه‌جویی در مصرف آب و هزینه‌های کودهای شیمیایی.

بنیان‌گذاری ها