رحیم سرهنگی

سوابق هیئت مدیره
سازمان منطقه آزاد کیش
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر