عکس پروفایل رسول قنبری

رسول قنبری

عکس پروفایل مرکز نوآوری و شتابدهی دنیای اقتصاد

مدیر سرمایه گذاریدرمرکز نوآوری و شتابدهی دنیای اقتصاد

عکس پروفایل رسول قنبری

رسول قنبری

عکس پروفایل مرکز نوآوری و شتابدهی دنیای اقتصاد

مدیر سرمایه گذاریدرمرکز نوآوری و شتابدهی دنیای اقتصاد