رضا حسینی

بنیان‌گذاری ها
پارسیانو
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
پارسیانو
بازدیدهای اخیر