رضا مسعودی فر

company logoبنیان‌گذارتترلند
اطلاعات تماس
ایران
بنیان‌گذاری ها
تترلند
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
تترلند
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر