رضا چاوشی ثانی

سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
فناوری و مهندسی سها سایا صنعت
بازدیدهای اخیر