رضا کلانتری نژاد

بنیان‌گذاری ها
شزان
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
ای زی سنس
رئیس هیئت مدیره
نوین ایده سبز حیات
مدیر عامل
هم آوا
مدیر عامل
شزان
بازدیدهای اخیر