رضا یکتا

بنیان‌گذاری ها
پایاتئین
بنیان‌گذار
سوابق شغلی
بن میت
بازدیدهای اخیر