رویا رحمانی

سوابق هیئت مدیره
کبد یار
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر