زری نصرتی

سوابق هیئت مدیره
پارس سایان الکترونیک توس
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر