سارا میرشکاری

بنیان‌گذاری ها
کشت یار
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
کشت یار
بازدیدهای اخیر