سالار هاشمی

بنیان‌گذاری ها
آدلی پرک
بنیان‌گذار
visionpetrokimya
بنیان‌گذار
آدلی سالار
بنیان‌گذار
طاهر بار کهکشان
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
طاهر بار کهکشان
رئیس هیئت مدیره
از مهر 1398
بازدیدهای اخیر