سبحان امین طهرانی

سوابق شغلی
تحقیق و توسعه
استارتاپ Si3
بازدیدهای اخیر