سجاد دیناروند

سوابق شغلی
مدیر تضمین کیفیت
شتابدهنده هنام فارمد
سوابق هیئت مدیره
آروان فارمد
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر