سعیدرضا علی خانی

سوابق هیئت مدیره
ماشین های هوشمند هزاره سوم پاسارگاد آریان
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر