سعید سیفی صوری

سوابق هیئت مدیره
پدیده پیشگامان توسعه اروم
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر