سعید پرویزیان

سوابق شغلی
مدیر توسعه کسب و کار
شتابدهنده هنام فارمد
بازدیدهای اخیر