سمیرا کوشکستانی

سوابق هیئت مدیره
طنین پرداز پاسارگاد
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر