سوگل فولادفر

company logoمدیر مالیدرکارخانه نوآوری شیراز
سوابق شغلی
مدیر مالی
کارخانه نوآوری شیراز - تمام وقت
بازدیدهای اخیر